Index

>
V
VI
VII
VIII
IX
Jan J. Dijk
X
Antje S.
Wybe J.(o.W.J.) Dijk
*±1786 Nijelamer, gem. Weststellingwerf
†03-02-1869 Wolvega, huisnummer 92, gem. Weststellingwerf
X
Klaas van der Hoef
†<25-12-1855
X
Harmke Hoornstra
†<25-12-1855
Grietje K. van der Hoef
*±1784 Heerenveen
†25-12-1855 Wolvega, huisnummer 92/a, gem. Weststellingwerf
Jan (W.) Dijk
*16-07-1817 Kortezwaag, gem. Opsterland
†31-12-1885 Wolvega, gem. Weststellingwerf
X 14-05-1841 Wolvega, gem. Weststellingwerf
Marten W. Wouwenaar
†<03-03-1879
X
Ynske E.
†<03-03-1879
Eelke M. Wouwenaar
*±1798 Sonnega, gem. Weststellingwerf
†03-03-1879 Wolvega, huisnummer 46, gem. Weststellingwerf
X 22-09-1819 Wolvega, gem. Weststellingwerf
Roelof A. Kortstra
†>17-10-1827
X
Andriesjen (o.A.)R.
†>17-10-1827
Geesje(n) R. Kortstra
*±1797 Oldeholtpade, gem. Weststellingwerf
†17-10-1827 Oldeholtpade, huisnummer 36, gem. Weststellingwerf
Andriesje E. Wouwenaar
*23-12-1819 Oldeholtpade, gem. Weststellingwerf
†25-10-1902 Wolvega, gem. Weststellingwerf
Eelke J. Dijk
*26-02-1844 Scherpenzeel, gem. Weststellingwerf
†22-10-1919 Wolvega, gem. Weststellingwerf
X 06-05-1870 Wolvega, gem. Weststellingwerf
Walter F. Brouwer
X
Hendrikje E. van Huizen
Engbert (W.o.W.) Brouwer
*25-01-1817 Nijeholtpade, gem. Weststellingwerf
†09-09-1888 Wolvega, gem. Weststellingwerf
X 01-05-1845 Wolvega, gem. Weststellingwerf
Lourens M. Buitendorp
†<28-09-1827
X
Regina K. Kopfer
†<28-09-1827
Klaas L. Buitendorp
*±1788
†04-02-1831 Wolvega, gem. Weststellingwerf
X
Elbrig (o.E.)B. Zwolsman
†>04-02-1831
Martha (K.) Buitendorp
*19-08-1821 Wolvega, gem. Weststellingwerf
†18-02-1895 Wolvega, gem. Weststellingwerf
Hendrikje E. Brouwer
*26-05-1846 Wolvega, gem. Weststellingwerf
†30-08-1923 Wolvega, gem. Weststellingwerf
Andriesje Dijk
*17-02-1871 Wolvega, gem. Weststellingwerf
†>06-11-1931
17 ♀
Andriesje Dijk
leeftijd: > 60 jaar
*17-02-1871 Wolvega, gem. Weststellingwerf
>06-11-1931
huwelijk 11-11-1893 in Wolvega, gem. Weststellingwerf met
Thee Douma
leeftijd: 61 jaar
*11-02-1870 Oudeschoot, gem. Schoterland
06-11-1931 Wolvega, gem. Weststellingwerf
34 ♂
Eelke Jans Dijk
leeftijd: 75 jaar
*26-02-1844 Scherpenzeel, gem. Weststellingwerf
22-10-1919 Wolvega, gem. Weststellingwerf
huwelijk 06-05-1870 in Wolvega, gem. Weststellingwerf met
Hendrikje Engberts Brouwer
leeftijd: 77 jaar
*26-05-1846 Wolvega, gem. Weststellingwerf
30-08-1923 Wolvega, gem. Weststellingwerf
68 ♂
Jan (Wybes) Dijk
leeftijd: 68 jaar
*16-07-1817 Kortezwaag, gem. Opsterland
31-12-1885 Wolvega, gem. Weststellingwerf
huwelijk 14-05-1841 in Wolvega, gem. Weststellingwerf met
Andriesje Eelkes Wouwenaar
leeftijd: 82 jaar
*23-12-1819 Oldeholtpade, gem. Weststellingwerf
25-10-1902 Wolvega, gem. Weststellingwerf
136 ♂
Wybe Jans (of Wiebe Jans) Dijk
leeftijd: ± 83 jaar
*±1786 Nijelamer, gem. Weststellingwerf
03-02-1869 Wolvega, huisnummer 92, gem. Weststellingwerf
huwelijk met
Grietje Klazes van der Hoef
leeftijd: ± 71 jaar
*±1784 Heerenveen
25-12-1855 Wolvega, huisnummer 92/a, gem. Weststellingwerf
272 ♂
Jan Jans Dijk
huwelijk met
Antje Sakes
273 ♀
Antje Sakes
huwelijk met
Jan Jans Dijk
137 ♀
Grietje Klazes van der Hoef
leeftijd: ± 71 jaar
*±1784 Heerenveen
25-12-1855 Wolvega, huisnummer 92/a, gem. Weststellingwerf
huwelijk met
Wybe Jans (of Wiebe Jans) Dijk
leeftijd: ± 83 jaar
*±1786 Nijelamer, gem. Weststellingwerf
03-02-1869 Wolvega, huisnummer 92, gem. Weststellingwerf
274 ♂
Klaas van der Hoef
<25-12-1855
huwelijk met
Harmke Hoornstra
<25-12-1855
275 ♀
Harmke Hoornstra
<25-12-1855
huwelijk met
Klaas van der Hoef
<25-12-1855
69 ♀
Andriesje Eelkes Wouwenaar
leeftijd: 82 jaar
*23-12-1819 Oldeholtpade, gem. Weststellingwerf
25-10-1902 Wolvega, gem. Weststellingwerf
huwelijk 14-05-1841 in Wolvega, gem. Weststellingwerf met
Jan (Wybes) Dijk
leeftijd: 68 jaar
*16-07-1817 Kortezwaag, gem. Opsterland
31-12-1885 Wolvega, gem. Weststellingwerf
138 ♂
Eelke Martens Wouwenaar
leeftijd: ± 81 jaar
*±1798 Sonnega, gem. Weststellingwerf
03-03-1879 Wolvega, huisnummer 46, gem. Weststellingwerf
relaties:
(1) huwelijk 22-09-1819 in Wolvega, gem. Weststellingwerf met
Geesje(n) Roelofs Kortstra
leeftijd: ± 30 jaar
*±1797 Oldeholtpade, gem. Weststellingwerf
17-10-1827 Oldeholtpade, huisnummer 36, gem. Weststellingwerf
(2) huwelijk 08-10-1828 in Wolvega, gem. Weststellingwerf met
Stijntje Hendriks Smit
leeftijd: < 88 jaar
*±1791 Blesdijke, gem. Weststellingwerf
<03-03-1879
276 ♂
Marten Wolters Wouwenaar
<03-03-1879
huwelijk met
Ynske Egberts
<03-03-1879
277 ♀
Ynske Egberts
<03-03-1879
huwelijk met
Marten Wolters Wouwenaar
<03-03-1879
139 ♀
Geesje(n) Roelofs Kortstra
leeftijd: ± 30 jaar
*±1797 Oldeholtpade, gem. Weststellingwerf
17-10-1827 Oldeholtpade, huisnummer 36, gem. Weststellingwerf
huwelijk 22-09-1819 in Wolvega, gem. Weststellingwerf met
Eelke Martens Wouwenaar
leeftijd: ± 81 jaar
*±1798 Sonnega, gem. Weststellingwerf
03-03-1879 Wolvega, huisnummer 46, gem. Weststellingwerf
278 ♂
Roelof Abels Kortstra
>17-10-1827
huwelijk met
Andriesjen (ook Antje) Rieuwerts
>17-10-1827
279 ♀
Andriesjen (ook Antje) Rieuwerts
>17-10-1827
huwelijk met
Roelof Abels Kortstra
>17-10-1827
35 ♀
Hendrikje Engberts Brouwer
leeftijd: 77 jaar
*26-05-1846 Wolvega, gem. Weststellingwerf
30-08-1923 Wolvega, gem. Weststellingwerf
huwelijk 06-05-1870 in Wolvega, gem. Weststellingwerf met
Eelke Jans Dijk
leeftijd: 75 jaar
*26-02-1844 Scherpenzeel, gem. Weststellingwerf
22-10-1919 Wolvega, gem. Weststellingwerf
70 ♂
Engbert (Walters of Wolters) Brouwer
leeftijd: 71 jaar
*25-01-1817 Nijeholtpade, gem. Weststellingwerf
09-09-1888 Wolvega, gem. Weststellingwerf
huwelijk 01-05-1845 in Wolvega, gem. Weststellingwerf met
Martha (Klazes) Buitendorp
leeftijd: 73 jaar
*19-08-1821 Wolvega, gem. Weststellingwerf
18-02-1895 Wolvega, gem. Weststellingwerf
140 ♂
Walter Foppes Brouwer
huwelijk met
Hendrikje Engberts van Huizen
141 ♀
Hendrikje Engberts van Huizen
huwelijk met
Walter Foppes Brouwer
71 ♀
Martha (Klazes) Buitendorp
leeftijd: 73 jaar
*19-08-1821 Wolvega, gem. Weststellingwerf
18-02-1895 Wolvega, gem. Weststellingwerf
huwelijk 01-05-1845 in Wolvega, gem. Weststellingwerf met
Engbert (Walters of Wolters) Brouwer
leeftijd: 71 jaar
*25-01-1817 Nijeholtpade, gem. Weststellingwerf
09-09-1888 Wolvega, gem. Weststellingwerf
142 ♂
Klaas Lourens Buitendorp
leeftijd: ± 43 jaar
*±1788
04-02-1831 Wolvega, gem. Weststellingwerf
huwelijk met
Elbrig (of Elbreg) Beerends Zwolsman
>04-02-1831
284 ♂
Lourens Martens Buitendorp
<28-09-1827
huwelijk met
Regina Klazes Kopfer
<28-09-1827
285 ♀
Regina Klazes Kopfer
<28-09-1827
huwelijk met
Lourens Martens Buitendorp
<28-09-1827
143 ♀
Elbrig (of Elbreg) Beerends Zwolsman
>04-02-1831
huwelijk met
Klaas Lourens Buitendorp
leeftijd: ± 43 jaar
*±1788
04-02-1831 Wolvega, gem. Weststellingwerf